Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Thuế thu nhập doanh nghiệp - Giao dịch liên kết

Liên hệ ngay  

Dưới đây là tổng hợp các thắc mắc thường gặp về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được Tổng cục thuế giải đáp. Giải pháp doanh nghiệp xin giới thiệu đến mọi người phần: Giao dịch liên kết.

B. Giải đáp câu hỏi liên quan giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết trong thuế TNDN

Vay vốn từ công ty góp nửa vốn thành lập

Câu hỏi 1

Trường hợp doanh nghiệp (DN) vay vốn từ công ty góp 50% vốn thành lập DN (thuộc trường hợp phải lập hồ sơ giao dịch liên kết); thì DN có phải lập phụ lục III -danh mục hồ sơ tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu theo NĐ132/2020 khi quyết toán thuế TNDN không? Có phải lập hồ sơ toàn cầu không?

Trả lời

Tại điểm khoản 3, khoản 4 Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định "Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết

……

3. Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I,Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là các thông tin, tài liệu, số liệu, chứng từ gồm:

…….

c) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và lưu trữ, cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (bao gồm hồ sơ toàn cầu) khi có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền - trừ các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Công ty có EBITDA âm

Câu hỏi 2

Trường hợp công ty tôi có EBITDA tính ra có kết quả âm năm 2020 thì phần chi phí lãi vay không được trừ trong năm 2020 có được chuyển sang tính quyết toán thuế năm 2021 (EBITDA năm 2021 >0) hay không ?

Trả lời

Trường hợp trong kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp là đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và có phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, thì phần chi phí lãi vay năm 2020 vượt quá mức khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP được tính vào chi phí được trừ khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ của năm 2021 với điều kiện tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của năm 2021 thấp hơn mức 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Dữ liệu thương mại lập hồ sơ xác định giá thị trường

Câu hỏi 3

Công ty chúng tôi có thuê bên tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 132/2020/NĐ-CP cho giao dịch liên kết trong năm 2021. Cơ sở dữ liệu sử dụng để so sánh lợi nhuận là cơ sở dữ liệu thương mại của hãng Bureau van Dijk thì có được chấp nhận theo quy định không. Ở Việt Nam có cơ sở dữ liệu thương mại nào để lập hồ sơ xác định giá thị trường.

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ thì doanh nghiệp được sử dụng cơ sở dữ liệu thương trong việc kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết. Thông tin được cung cấp bởi hãng Bureau van Dijk là cơ sở dữ liệu thương mại được chấp nhận.

Khoản vay dài hạn từ công ty mẹ

Câu hỏi 4

Công ty có khoản vay dài hạn 70 tỷ từ công ty mẹ 5 năm, đã nhận tiền vay từ năm 2021, đến năm nay thì DN có doanh thu dưới 50 tỷ, lãi vay phát sinh 5 tỷ. Vậy xin hỏi năm nay doanh nghiệp dc miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết theo tiêu chí doanh thu dưới 50 tỷ và tổng giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đúng hay không? Trong trường hợp này thì lãi vay của DN có phải chịu mức tối đa 30% EBITDA không?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ thì trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của năm 2021 dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2021 dưới 30 tỷ đồng thì Công ty có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP) nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty để thực hiện.

Chưa phát sinh doanh thu và đã vay

Câu hỏi 5

Công ty chúng tôi trong năm 2021, chưa phát sinh doanh thu nhưng có vay (thực nhận) của công ty mẹ 3.5 triệu Đô la Mỹ (khoảng 80 tỷ VNĐ); có phát sinh lãi vay. Vậy công ty tôi có được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết trong trường hợp doanh thu nhỏ hơn 50 tỷ; tổng giá trị giao dịch liên kết dưới 30 tỷ không.

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, trường hợp trong năm 2021 Công ty chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh giao dịch liên kết có tổng giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên thì Công ty không thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Công ty vay tiền giám đốc

Câu hỏi 6

Công ty em có vay của giám đốc 30 tỷ và có phát sinh lãi vay 2.4 tỷ; như vậy có được xem là giao dịch liên kết không? Nếu có, xin hướng dẫn cách kê khai phụ lục 1 giao dịch liên kết.

Trả lời

Tại điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định: “l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.” .

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty vay của Giám đốc với mức vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết và giao dịch vay tiền giữa Công ty với Giám đốc là giao dịch liên kết.

Về việc kê khai phụ lục 1 giao dịch liên kết: Trong thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế đã có tài liệu hướng dẫn chi tiết cho nội dung bạn hỏi. Bạn truy cập cổng thông tin của Tổng cục Thuế và tải tài liệu theo link sau: http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai?1dmy¤t=true&urile=wcm:path:/gdt+content/sa_gdt/htkk/soft_sup_declares

Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài

Câu hỏi 7

Tiền nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài có được coi là khoản chi hộ trong báo cáo giao dịch liên kết không?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/T-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính thì Trường hợp, nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được điều kiện để kê khai, nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam thì Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài. Khoản này không được xác định là khoản nộp hộ trong báo cáo giao dịch liên kết.

*** Đọc thêm các vấn đề thắc mắc được giải đáp bởi Bộ tài chính:

Phần 1: Chi phí được trừ

Phần 2: Giao dịch liên kết

Phần 3: Miễn giảm, ưu đãi thuế TNDN

Phần 4: Khai quyết toán thuế TNDN

Phần 5: Sử dụng ứng dụng để khai quyết toán thuế

------------

Giải pháp doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí thông tin các thắc mắc về thuế, phí; chữ ký số - hóa đơn điện tử; quy trình thành lập doanh nghiệp, thay đổi hồ sơ doanh nghiệp... Chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

Hotline: 08 6977 8977

Địa chỉ: 59/120/35 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9), Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

 

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo