Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Thuế tạm nộp của 4 quý không thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm

Liên hệ ngay  

Số thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Đó là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng của Nghị định bổ sung một số điều của NĐ 126 (NĐ 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Cần thiết phải sửa đổi bổ sung NĐ 126 và NĐ 123

Bộ Tài chính cho biết, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thuế, tháo gỡ những khó khăn trong việc tạm nộp thuế TNDN, giúp doanh nghiệp (DN) yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh; Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội DN về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 126 và NĐ 123. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để trình Chính phủ.

Thuế tạm nộp 4 quý

Cụ thể, về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) trong việc kê khai, nộp thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế. Tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP (NĐ 85) bổ sung quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT; trong đó có quy định chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam cho người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch TMĐT.

Về việc khai thuế thay, nộp thuế thay đã được quy định khá đầy đủ tại khoản 5 Điều 7 NĐ 126. Tuy nhiên, chưa có quy định về trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT như quy định tại NĐ 85. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung tại Nghị định về quản lý thuế để phù hợp và đồng nhất với NĐ 85 về TMĐT.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan; khoản 2 Điều 27 NĐ 126 đã quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ TMĐT là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thì vẫn chưa có quy định rõ về nội dung thông tin phải cung cấp, hình thức và tần suất cung cấp thông tin. Trong khi đó, các thông tin do chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp là quan trọng và cần thiết cho công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT.

Về quy định tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Tại điểm b, c, g khoản 6 Điều 8 NĐ 126 hiện đang quy định DN phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN; tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN; số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp theo quyết toán năm.

Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì DN bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế TNDN; số tiền lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Thực hiện quy định nêu trên thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3; DN cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm. Việc yêu cầu DN ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ; thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được tính theo ngày dương lịch.

Nhưng trong thực tế phát sinh trường hợp ngày cuối cùng của các thời hạn nêu trên là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ và tại NĐ 126 không có quy định về vấn đề này dẫn đến cơ quan thuế, người nộp thuế gặp vướng mắc trong thực hiện.

Tại NĐ 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. Trong đó có quy định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/07/2022.

Tại Phụ lục ban hành kèm theo NĐ 123 cũng có mẫu số 01/TB-SSĐT Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý HĐĐT đã lập có sai sót trong đó có quy định “Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế”.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai HĐĐT, tại 6 tỉnh, thành phố trong thời gian qua, khối lượng hóa đơn sai sót mà người nộp thuế thông báo đến cơ quan thuế là khá nhiều. Đối với trường hợp sai sót do người nộp thuế tự phát hiện, việc Thủ trưởng cơ quan thuế phải thực hiện ký đích danh để phản hồi về việc cơ quan thuế đã tiếp nhận Thông báo HĐĐT có sai sót đối với từng trường hợp làm cho quá trình xử lý mất nhiều thời gian, tăng khối lượng công việc tại cơ quan thuế và chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Một số điểm mới trong Dự thảo Nghị định

Để khắc phục vấn đề này, Dự thảo Nghị định quy định rõ trách nhiệm khai thuế, nộp thuế của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT. Theo đó, dự thảo quy định trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT khi thực hiện tiêu thụ hàng hóa thông qua đặt hàng trực tuyến trên sàn của mình, thì chủ sàn phải đại diện cho người bán là cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) để khai thuế, nộp thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được bán thông qua sàn.

Sàn thương mại điện tử TMĐT

Đối với các sàn giao dịch TMĐT bán hàng không qua chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho người bán là cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo pháp luật dân sự giữa chủ hàng và chủ sàn.

Về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế, dự thảo bổ sung khoản 8 Điều 27 NĐ 126 quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT đối với những thông tin mà sàn có thể cung cấp để phục vụ công tác quản lý. Hình thức cung cấp thông tin là tự động, trực tuyến, với tần suất là định kỳ hằng quý.

Về quy định tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8 NĐ 126 theo hướng tổng số thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Bỏ quy định về việc vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận quy định tại điểm c khoản 6 Điều 8 NĐ 126.

Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ dự thảo đã Bổ sung khoản 3 Điều 42 của NĐ 126 quy định trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế. Theo đó, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn cưỡng chế trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau của ngày nghỉ đó.

Nguồn: Tổng cục thuế

----------------------------

Giải pháp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kế toán, chữ ký số và hoá đơn điện tử. Để được tư vấn miễn phí thêm về các thông tin kế toán cần thiết; quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 08 6977 8977

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo