Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Liên hệ ngay  

Dưới đây là tổng hợp các thắc mắc thường gặp về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà được Tổng cục thuế giải đáp. Giải pháp doanh nghiệp xin giới thiệu đến mọi người. 

D. Giải đáp các câu hỏi liên quan đến khai quyết toán thuế TNDN

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có chi nhánh các tỉnh khác

Câu hỏi 1

Công ty là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, có trụ sở chính tại Hà Nội và hai chi nhánh phụ thuộc tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh; hiện đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo ngành nghề. Theo quy định trước đây thuế TNDN phải nộp được phân chia theo tỷ lệ chi phí các nơi. Theo quy định mới thì thuế TNDN phải tách riêng hoạt động ưu đãi và không hưởng ưu đãi. Trong đó hoạt động ưu đãi cần theo dõi được doanh thu – chi phí phát sinh để tính riêng thuế phải nộp cho địa bàn của chi nhánh. Do công ty không theo dõi được doanh thu riêng, các chi nhánh phải hạch toán phụ thuộc. Vậy với thay đổi như thế này, công ty sẽ xác định doanh thu của hoạt động hưởng ưu đãi ba nơi như thế nào; do tính chất công việc lập trình, các bạn ở ba nơi vẫn cùng tham gia dự án chung.

Trả lời

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có chi nhánh phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Kinh doanh chuyển nhượng bất động sản

Câu hỏi 2:

Công ty tôi có ngành nghề kinh doanh chính là chuyển nhượng Bất động sản. Công ty có 7 địa điểm kinh doanh và có mã địa điểm KD, mã số thuế địa điểm kinh doanh riêng. Công ty nộp thuế TNDN theo phương pháp 20% trên lợi nhuận tính riêng được cho từng địa điểm kinh doanh. Trong năm 2021, Công ty đã nộp đến 75% thuế TNDN của năm 2021 tại các địa điểm kinh doanh, nộp 1% thuế TNDN từ doanh thu nhận trước theo tiến độ thu tiền của KH. Khi quyết toán Thuế TNDN tại các địa điểm kinh doanh năm 2021 là 1% doanh thu hay 20% lợi nhuận. Công ty có phải kê khai PL 03-8A hay không vì năm 2021 công ty chưa áp dụng phương pháp phân bổ thuế TNDN?

Trả lời

- Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản cùng tỉnh với nơi có trụ sở chính thì Công ty khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS tập trung tại trụ sở chính (bao gồm cả hoạt động đã quyết toán và tạm nộp theo tiến độ chưa quyết toán trong kỳ). Công ty không phải khai Phụ lục 03-8A/TNDN.

- Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh được quyết toán trong kỳ trước thời điểm Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì công ty thực hiện tạm nộp và quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại từng tỉnh theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC (20% lợi nhuận). Trường hợp Công ty có dự án thu tiền theo tiến độ thì Công ty thực hiện tạm nộp 1% trên số tiền thu được tại tỉnh nơi có dự án theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Công ty thực hiện kê khai toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên tờ khai 03/TNDN tại trụ sở chính và kê khai Phụ lục 03-8A/TNDN đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh (bao gồm cả hoạt động đã quyết toán và tạm nộp chưa quyết toán trong kỳ)

Công ty có dự án chuyển nhượng nhà ở khác tỉnh

Câu hỏi 3

Công ty tôi có dự án chuyển nhượng nhà ở khác tỉnh với trụ sở chính của công ty. Theo quy định tại Nghị định 126 và Thông tư 80 thì Công ty sẽ phải kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Xin cho biết Công ty nộp tờ khai đến Cục thuế tỉnh hay Chi cục thuế nơi có dự án.

Trả lời

Trường hợp công ty có hoạt động chuyển nhượng BĐS của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng thì nộp tờ khai 01/GTGT đến cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm phân công cơ quan thuế quản lý đối với hoạt động này. Doanh nghiệp sẽ liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn cơ quan thuế nộp tờ khai đối với tờ khai tháng/quý đầu tiên, các tờ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo thì DN nộp cho cơ quan thuế đã được phân công.

Đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính

Câu hỏi 4

Nghị định số 126 năm 2020 quy định khai thuế TNDN tại nơi có đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu thuế TNDN. Thông tư 80 năm 2021 lại quy định riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thuế khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Vậy xin hỏi trường hợp đơn vị phụ thuộc khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính, hạch toán tập trung thì khai thuế TNDN tại đâu?

Trả lời

Trường hợp DN có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì DN nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và các phụ lục ưu đãi thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Ứng dụng của ngành thuế sẽ tự chuyển thông tin trên các phụ lục ưu đãi này cho cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, DN phải nộp tiền thuế TNDN phải nộp trên các phụ lục ưu đãi vào NSNN nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi.

Công ty bất động sản có dự án ở nhiều tỉnh thành

Câu hỏi 5

Công ty tôi là Chủ đầu tư dự án bất động sản có nhiều dự án đầu bất động sản nhà ở để bán ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Theo quy định trước đây về thuế GTGT thì Công ty tôi nộp mẫu 05/GTGT vãng lai ở các tỉnh, thành phố này và sau đó bù trừ số đã nộp ở địa phương nơi có dự án Bất động sản với số phải nộp tại Trụ sở chính. Xin hỏi, theo quy định tại Nghị định số 126 năm 2020 và Thông tư số 80 năm 2021 thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án bất động sản nhà ở để bán sẽ kê khai trên mẫu 01/GTGT hay kê khai mẫu 05/GTGT?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại địa bàn tỉnh khác với nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp tờ khai 01/GTGT đối với hoạt động này cho CQT nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Trường hợp DN có hoạt động chuyển nhượng BĐS (không phải là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng) tại địa bàn tỉnh khác với nơi NNT đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp tờ khai 05/GTGT đối với hoạt động này cho CQT nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Tách tiền khi kê khai, nộp thuế TNDN

Câu hỏi 6

Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh ở Hưng Yên có mã số thuế riêng. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng từ trước vẫn kê khai thuế GTGT của chi nhánh ở Hưng Yên, thuế TNCN và thuế TNDN kê khai, quyết toán cùng với công ty mẹ tại Hà Nội. Vậy xin hỏi theo Thông tư 80 thì công ty có phải tách riêng khi kê khai, nộp thuế TNDN cho chi nhánh Hưng Yên không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì:

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho toàn bộ hoạt động SXKD tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ trường hợp phải kê khai riêng quy định tại điểm h khoản 1 và điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

 Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì:

- Tạm nộp TNDN quý: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại từng tỉnh nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khai quyết toán năm: NNT xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế thực hiện kê khai tổng hợp toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên tờ khai 03/TNDN tại trụ sở chính.

Trường hợp người nộp thuế thuộc trường hợp phân bổ thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì người nộp thuế tính phân bổ, kê khai thuế TNDN theo quy định tại khoản 2,3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Xử phạt việc chưa nộp thuế tạm nộp

Câu hỏi 7

Năm 2021, nếu DN chưa nộp đủ số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì DN có bị cơ quan thuế xử phạt không?

Trả lời

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm (75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm) thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến để báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định nêu trên theo hướng sau: trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý đầu năm (80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm) thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Quy định sửa đổi này dự kiến áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Tuy nhiên, trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung chưa được ban hành, Tổng cục Thuế tạm thời chưa tính tiền chậm nộp đối với số thuế tạm nộp 03 quý còn thiếu của kỳ tính thuế năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

Doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ BĐS

Câu hỏi 8

Doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thì thực hiện quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như thế nào?

Trả lời

Công ty thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03/TNDN, đồng thời xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm nộp hàng quý và quyết toán bằng (=) doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh nhân (x) với 1%) tại phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động theo mẫu số 03-8A/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II  Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Doanh nghiệp có chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Câu hỏi 9

Công văn 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 Tổng Cục Thuế hướng dẫn như sau: “Công ty CP Đường Quảng Ngãi trụ sở chính tại Quảng Ngãi có các nhà máy sản xuất và chế biến tại Bắc Ninh và Gia Lai đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy tại Bắc Ninh và Gia Lai để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại các địa phương theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại các địa phương trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại các địa phương”. Nhưng theo Điểm c, khoản 2, Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thuế TNDN tính theo tỷ lệ (%) chi phí của từng cơ sở sản xuất. Như vậy, Quyết toán thuế TNDN năm 2021, Công ty phải kê khai như thế nào.

Trả lời

Theo quy định tại điểm h khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhâp được hưởng ưu đãi thuế TNDN, phải xác định riêng số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không được tính phân bổ cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế.

Đối với quyết toán thuế năm 2021, Công ty kê khai hoạt động ưu đãi khác tỉnh trên các Phụ lục ưu đãi mẫu số 03-3A/TNDN hoặc 03-3B/TNDN hoặc 03-3C/TNDN hoặc 03-3D/TNDN, xác định thông tin cơ quan thuế quản lý ưu đãi, địa bàn ưu đãi, xác định riêng số thuế phải nộp của hoạt động ưu đãi khác tỉnh ở mục B Phụ lục 03-3A/TNDN và 03-3B/TNDN và mục C Phụ lục 03-3C/TNDN và 03-3D/TNDN và thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách theo địa bàn có ưu đãi mà công ty xác định trên Phụ lục.

Công ty nộp các Phụ lục ưu đãi này kèm tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN tại trụ sở chính.

*** Đọc thêm các vấn đề thắc mắc được giải đáp bởi Bộ tài chính:

Phần 1: Chi phí được trừ

Phần 2: Giao dịch liên kết

Phần 3: Miễn giảm, ưu đãi thuế TNDN

Phần 4: Khai quyết toán thuế TNDN

Phần 5: Sử dụng ứng dụng để khai quyết toán thuế

------------

Giải pháp doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí thông tin các thắc mắc về thuế, phí; chữ ký số - hóa đơn điện tử; quy trình thành lập doanh nghiệp, thay đổi hồ sơ doanh nghiệp... Chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

Hotline: 08 6977 8977

Địa chỉ: 59/120/35 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9), Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

 

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo